10. klasses tilbud på Ladegårdsskolen

 

Generelt
Indholdet i undervisningen i 10. klasse på Ladegårdsskolen tilpasses den enkelte elevs behov og funktionsniveau. Indholdet vil således variere og tilbuddet se forskelligt ud fra elev til elev.

I 10. klasse arbejdes der fortsat tæt sammen med Videnshuset i Børnespecialcenter 2. Videnshuset består af fysioterapeuter, ergoterapeuter, tale-høre lærere og psykolog, som ved tværfagligt samar-bejde med det pædagogiske personale kan bidrage til tilrettelæggelsen af læringsaktiviteter for den enkelte elev.

Ladegårdsskolens 10. klasses tilbud har som udgangspunkt følgende indhold:

Undervisning i centrale fag
Der undervises fortsat i fagene dansk og matematik. Der tages udgangspunkt i materialer med forskellige opgaver svarende til elevens inter5esser og niveau.

OS opgave i 10. klasse
Alle elever udarbejder i 10. klasse en OS (obligatorisk selvvalgt) opgave, som en del af danskfaget. Eleverne kan arbejde alene eller i gruppe om den valgte opgave. Eleverne tager sammen med en vejleder stilling til valg af emne, indhold, proces, mål og produkt. Som afslutning fremlægges pro-jektopgaven for de øvrige elever.

Vejlederen udarbejder herefter en udtalelse over den enkelte elevs præstationer undervejs i opgave-forløbet. Alle aspekter af opgaven er tilpasset den enkeltes faglige formåen og behov for støtte.

Uddannelsesorienteret praktik
For at gøre overgangen til et videre uddannelsestilbud (f.eks. STU) lettere for eleverne, arrangeres der besøg og praktikker. Ladegårdsskolen har bl.a. et godt samarbejde med CSU Holbæk (Center for specialundervisning), hvor eleverne kan komme på besøg og i praktik.

Erhvervspraktik
Fremtidsperspektiverne for elever på Ladegårdsskolen er vidt forskellige. Det er behovet for praktik også. Praktik kan tilrettelægges ”ud af huset”, i en virksomhed et sted i byen eller i elevens nærmil-jø. Det kan også være et forløb i en gruppe med yngre børn i skolens indskolingsafdeling eller i kantinen på en anden institution i byen. I nogle tilfælde tilbyder vi, at personale fra skolen deltager i praktikken.

Trafiksikkerhed
At være trafiksikker er ikke en selvfølge for elever på Ladegårdsskolen. Mange har svært ved at overskue trafikken, at orientere sig og gennemtænke konsekvenser. Også i 10. klasse har vi fokus at færdes i trafikken med eleverne, træne opmærksomhed og holde fokus. Der trænes at færdes som fodgænger og for dem, der kan klare det, som cyklist. Nogle få af eleverne tager knallertprøven (i privat sammenhæng). Der tilbydes hjælp til at læse, forstå og huske teorien.

Selvtransport
For de elever, som kan blive selvtransporterende (bus og tog), tilbydes forløb med træning i at be-nytte offentlig transport.

Ekstra modenhed
For mange af vores elever er modningen forsinket. At fortsætte i 10. klasse på Ladegårdsskolen kan give eleverne mulighed for at udvikle flere kompetencer i et miljø, som de kender og er trygge i. Det er personalets erfaringer, at nogle elever knækker læsekoden, lærer at binde snørebånd m.m. i 10. klasse.